• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Čestitka

Povodom nastupajućeg Ramazanskog bajrama uposlenicima i studentima Fakulteta zdravstvenih studija kao i svim građanima islamske vjeroispovjesti upućujemo iskrene čestitke.

Bajram šerif mubarek olsun!

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Konkurs za izbor akademskog osoblja na Fakultetu zdravstvenih studija 14. 06. 2018.

Na osnovu Odluke Vijeća  Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

objavljuje

 KONKURS

za izbor nastavnika i saradnika

 

I  Izbor nastavnika u sva nastavna zvanja

 1. Oblast: „Morfološke tehnologije u citodijagnostici i hematologiji“.....................(1 izvršilac)
 2. Predmet: „Laboratorijske tehnologije u imunologiji“...........................................(1 izvršilac)
 • Oblast: „Laboratorijske eksperimentalne tehnologije“.........................................(1 izvršilac)
 • Predmeti: „Radiografska morfologija“ i „Tehnike ultrazvuka“............................(1 izvršilac)
 • Oblast: „Radiološke tehnologije u nuklearnoj medicini“......................................(1 izvršilac)
 • Oblast: „Okolinsko zdravlje“...................................................................................(1 izvršilac)
 • Oblasti: „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ i „Zaštita i njega zdravlja zajednice“

..................................................................................................................................(1 izvršilac)

II    Izbor saradnika u zvanju višeg asistenta

 1. Oblasti: „Okolinsko zdravlje“, “Upravljanje vodom, hranom i ishranom“ i „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“..............................................................(1 izvršilac)

III  Izbor saradnika u zvanju asistenta

 1. Oblast: „Rehabilitacija“...........................................................................................(2 izvršioca)
 • Predmet: „Laboratorijske tehnologije u imunologiji“............................................(1 izvršilac)
 • Oblast: „Morfološke tehnologije u citodijagnostici i hematologiji“ ...................(2 izvršioca)
 1. Oblast: „Kliničko-hemijske-biohemijske laboratorijske tehnologije“.................(2 izvršioca)
 2. Oblast: „Laboratorijske tehnologije u servisu mikrobiologije“............................(1 izvršilac)
 • Oblast: „Radiološke tehnologije u nuklearnoj medicini“.....................................(4 izvršioca)
 1. Oblast: „Radiološke tehnologije u radioterapiji“..................................................(2 izvršioca)
 • Oblast: „Upravljanje hranom, vodom i ishranom“...............................................(2 izvršioca)
 • Oblast: „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“...............................(1 izvršilac)
 • Oblast: „Zaštita i njega individualnog zdravlja“....................................................(2 izvršioca)
 • Oblast: „Zaštita i njega zdravlja porodice“.............................................................(1 izvršilac)
 • Oblast: „Zaštita i njega zdravlja zajednice“...........................................................(2 izvršioca)

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz  člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17) i člana 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja, kandidati prilažu u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17), članovima 156. i 164. Statuta Univerziteta u Sarajevu:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih, za sve pozicije,
 2. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, za sve pozicije,
 3. Biografiju (CV) u printanoj i elektronskoj formi, za sve pozicije,
 4. Diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju za pozicije za koje se konkuriše,
 5. Za pozicije II i III kandidati dostavljaju diplomu matičnog fakulteta - odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše,
 6. Uvjerenje o prepisu ocjena za pozicije pod II i III,
 7. Spisak knjiga u skladu sa pozicijom na koju apliciraju iz tačke I, kao i najmanje uvodne stranice knjige sa podacima o nazivu, autorima, izdavaču i katalogizaciji,
 8. Spisak objavljenih naučnih/umjetničkih radova kao i same radove, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor (u printanoj i elektronskoj formi), za pozicije pod I Izbor nastavnika u sva nastavna zvanja,
 9. Dokaze o uspješno provedenom mentorstvu u skladu s pozicijom na koju se aplicira iz tačke I,
 10. Dokaz o provedenom periodu izbora u odgovarajuće akademsko zvanje, za pozicije pod I i II,
 11. Dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavno-naučno/nastavno-umjetničko zvanje docenta u skladu sa Zakonom i Statutom.

Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja na poziciji I pod tačkama 2,4,5,7  na poziciji III pod tačkama 2,4,5,6,7 i10. moraju dostaviti dokaz da su u radnom odnosu sa nastavnom bazom Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa važećim Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja na poziciji I pod tačkama 1 i 3, na poziciji II, na poziciji III pod tačkom 1, 8, 9, 11 i 12 moraju dostaviti dokaz da su u radnom odnosu sa ustanovom sa kojom Fakultet ima zaključen sporazum o saradnji.

Kandidati koji se prijavljuju za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavno zvanje dužni su da u svojoj prijavi naznače za koje zvanje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati nepotpunom.

Dokumenti se prilažu u originalu ili u formi ovjerenih kopija, ne starijih od 6 mjeseci u skladu sa važećim aktima.

Dokumenti predati na konkurs se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se ne razmatraju.

Prijave na konkurs sa dokumentima dostavljaju se poštom na adresu Fakulteta, Bolnička 25 uz naznaku „PRIJAVA NA KONKURS“.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi, na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu.

Konkurs za izbor saradnika u zvanju asistenta

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i saglasnosti Senata

Univerziteta u Sarajevu

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

objavljuje

K O N K U R S

za izbor saradnika

U skladu sa Sporazumom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu čije zapošljavanje finansira Federalni zavod za zapošljavanje, Fakultet zdravsvtenih studija vrši izbor članova akademskog osoblja u naučnonastavnom zvanju asistent za:

 1.  Oblasti: „Okolinsko zdravlje“, „Upravljanje vodom, hranom i ishranom“ i „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“................................................................................................(1 izvršilac)
 2.  Oblasti: „Zaštita i njega individualnog zdravlja“, „Zaštita i njega zdravlja porodice“, „Zaštita i njega zdravlja zajednice“  i „Sistemi zdravstvene zaštite“....................................................................................................(1 izvršilac)

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz  člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17) i člana 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja, kandidati prilažu:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
 3. Biografiju (CV) u printanoj i elektronskoj formi,
 4. Ovjerene kopije diploma matičnog fakulteta - odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu,
 5. Drugu relevantnu dokumentaciju (npr. certifikati o učešću na stručnim/naučnim skupovima, dokazi o objavljenim radovima, učešću u projektima i slično što se eventualno može dodatno vrednovati).

Pravo prijave na Konkurs/natječaj imaju osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih Federacije Bosne i Hercegovine  prije zaključenja Sporazuma o sufinansiranju, odnosno prije 05. 10. 2017. godine što kandidati trebaju potvrditi dokumentacijom.

Kandidati koji se prijavljuju za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavno zvanje dužni su da u svojoj prijavi naznače na koju poziciju se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati nepotpunom.
Dokumenti se prilažu u originalu ili u formi ovjerenih kopija ne starijih od šest (6) mjeseci.
Dokumenti predati na konkurs se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se ne razmatraju.

Prijave na konkurs sa dokumentima dostavljaju se poštom na adresu Fakulteta, Bolnička 25, 71 000 Sarajevo, uz naznaku „PRIJAVA NA KONKURS“.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi, na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu.

Poništenje dijela konkursa objavljenog 05. 04. 2018. godine

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i saglasnosti Senata
Univerziteta u Sarajevu
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
poništava
D I O   K O N K U R S A
za izbor saradnika

Poništava se dio konkursa za izbor u naučno-nastavna zvanja koji je objavljen 05.04.2018.godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Fakulteta i Univerziteta u Sarajevu, za izbor u sljedeća zvanja:
U skladu sa Odlukom s 15-e sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu od 31.01.2018. godine (36+), izbor saradnika u zvanju asistenta:
1. Oblasti: „Okolinsko zdravlje“, „Upravljanje vodom, hranom i ishranom“ i „Sanitarna kontrola i metode sanitarnog nadzora“..........................................................................(1 izvršilac)

2. Oblasti: „Zaštita i njega individualnog zdravlja“, „Zaštita i njega zdravlja porodice“, „Zaštita i njega zdravlja zajednice“ i „Sistemi zdravstvene zaštite“............................(1 izvršilac)

Strana 1 od 30

  erasmus  

ISO 9001